శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి ఎక్కడ అస్సలుండదు ?

0 43
నిన్నటి బట్టలు ధరించిన వారి దగ్గరా,రెండు సంధ్యకాలలో నిద్రపోయే ఇంట్లో లక్ష్మి వుండదు.ధనానికి,ధాన్యానికి,పుస్తకానికి,పెద్దలకి కాళ్ళు తగిలితే శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. అన్నింటికీ మించి స్త్రీలు కన్నీరు పెట్టుకునే చోట ఆమె ఉండకపోవటమే కాదు,ఆ పరిసరాల్లో కూడా ఉండదు.స్త్రీ కంటి నుంచి కన్నీరు జారిందంటే లక్ష్మి దేవి అక్క జేష్టాదేవి కి పిలుపు నిచ్చినట్టే.

Leave A Reply

Your email address will not be published.