శ్రీ కృష్ణుడి సంతానం

0
శ్రీ కృష్ణుడికి ఎనిమిది మంది భార్యలు ఉన్నారు. భార్యలందరితోనూ ఆయనకు ఒక్కొకొరి వల్ల పది మంది పిల్లలు పుట్టారు.
రుక్మిణికృష్ణుల సంతానం
ప్రద్యీమ్నాడు, చారుదేష్ణుడు, సుదేష్ణుడు, చారుదేహుడు, సుబారుడు, చారుగుప్తుడు, భద్రచారుడు, చారుచంద్రుడు, విచారుడు, చారుడు మొదలయినవారు.
జంబావతి శ్రీకృష్ణుల సంతానం
సంబుడు, సుమిత్రుడు, పురజిత్తు, శతజిత్తు, సహస్రజిత్తు, విజయుడు, చిత్రకేత్తడు, వసుమంత్తడు, ద్రవిడుడు, క్రత్తవు మొదలయినవారు.

సత్యభామ,శ్రీకృష్ణుల సంతానం
భానుడు, సుభానుడు, సవర్భానుడు, ప్రభానుడు, భానుమంత్తడు, చంద్రభానుడు, బృహద్భానుడు, అతిభానుడు, శ్రీభానుడు, ప్రతిభానుడు మొదలయినవారు.

 

 

నాగ్నజతి,శ్రీకృష్ణుల సంతానం
వీరుడు, చంద్రుడు, అశవసేనుడు, చిత్రగుడు, వేగ్వంత్తడు, వృష్ణడు, లమ్నడు, శంకుడు, వసుడు, కుంతి మొదలయినవారు.

.                                    
కాళంది,శ్రీ కృష్ణుల సంతానం
శ్రుత్తడు, కవి, వృష్ణడు, వీరుడు, సుబాహుడు, భద్రుడు, శంతి, దర్శుడు, పూరుమానుడు, శోమకుడు మొదలయినవారు

 

 

 

 లక్షణశ్రీకృష్ణుల సంతానం
ప్రఘోష్ణడు, గాత్రవంత్తడు, సంహుడు, బలుడు, ప్రబలుడు, ఊర్వగుడు, మహాశకిు, సహుడు, ఓజుడు, అపర్భజిత్తడు మొదలయినవారు.

 

  మిత్రవింద,శ్రీకృష్ణుల సంతానం
మిత్రవింద, కృష్ణులకు వృకుడు, హర్షుడు, అనిలుడు, గృద్ధుడు, వర్దనుడు, అన్నాదుడు, మహాశుడు, పావనుడు, వహ్నా, క్షుధి మొదలయినవారు.

 

భద్ర,శ్రీకృష్ణుల సంతానం
సంగ్రామజిత్తు, బృహత్సేనుడు, శూరుడు, ప్రహరణుడు, అరిజిత్తు, జయుడు, సుభద్రుడు, వామ్నడు, ఆయువు, సతీకుడు మొదలయినవారు.

 

       .

.

Leave A Reply